Privacy beleid

Privacy beleid Mijn Toverkrachten bij Praktijk Meer Coaching

Praktijk Meer Coaching is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacy beleid.

Contact gegevens:
Praktijk Meer Coaching is gevestigd aan,
Roerdomp 140
4872 PP Etten-Leur
tel: 06-33800396
www.mijntoverkrachten.nl
contact@praktijk-meer.nl
KvK: 82386129

Redenen voor gegevensverzameling:

Praktijk Meer verwerkt je persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Dit is nodig voor het nakomen van onze contractuele verplichtingen die wij jegens u zijn aangegaan en voor het leveren van onze diensten aan u, om onze rechtmatige belangen te beschermen en om de voor ons geldende financiële en wettelijke verplichtingen na te leven. 
Onder persoonsgegevens wordt verstaan:

 • Uw voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer en e-mail adres
 • Bankrekeningnummer en eventueel ook die van huisgenoten (indien nodig)


Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens welke worden verwerkt:

Bij Praktijk Meer Coaching is het mogelijk om in termijnen of achteraf te betalen voor de afgenomen trajecten. Om dit mogelijk te maken en u en Praktijk Meer Coaching te beschermen tegen misbruik, wordt uw kredietwaardigheid getoetst.
Hiervoor gebruiken de noodzakelijke persoonsgegevens, naam, adres. Deze verstrekken wij aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar, die deze gegevens enkel voor dit doel mag gebruiken.

Wat is het doel en op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens:

Praktijk Meer Coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het afhandelen van uw betaling
 2. U te informeren over wijzigingen van onze diensten
 3. Contact met u op te nemen om indien nodig onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 4. Om diensten bij u af te leveren
 5. Verzenden van onze nieuwsbrief
 6. Praktijk Meer Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens welke wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang bewaart Praktijk Meer Coaching uw persoonsgegevens en waarom:

Praktijk Meer Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Praktijk Meer Coaching hanteert de volgende bewaartermijnen:

 • Personalia: persoonsgegevens
 • Adresgegevens: adres, woninggegevens
 • Contactgegevens: telefoonnummer, e-mail adres
 • Betaalgegevens: bankrekeningnummer(s)

Voor al bovengenoemde persoonsgegevens geldt een bewaartermijn van maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd.
Dit in verband met de wettelijke verplichting vanuit de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Praktijk Meer Coaching zal nooit uw gegevens verkopen aan derden. Gegevens aan derden worden uitsluitend vertrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan onze wettelijke verplichting.
Gegevens aan derden worden enkel gedeeld met uw toestemming, bijvoorbeeld voor het verwijzen naar de juiste hulpinstantie.
Zij hebben vaak een eigen privacy beleid, Praktijk Meer Coaching is enkel verantwoordelijk voor het juist doorgeven van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U hebt het recht op inzage op uw eigen gegevens. U kunt:  

 • Uw gegevens inzien
 • Uw gegevens wijzigen, corrigeren
 • Uw gegevens laten verwijderen

Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Meer Coaching.

Tevens hebt u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij Praktijk Meer Coaching een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt uw verzoek tot inzien, wijzigen, verwijderen of gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking sturen naar contact@praktijk-meer.nl.
Om zeker te zijn dat het verzoek van u afkomstig is vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen.
Let op! Maak hierbij de volgende punten zwart ter bescherming van uw privacy:
uw pasfoto, MRZ (strook nummers onderaan uw paspoort), documentnummer en bsn-nummer.

Deze rechten zijn echter niet absoluut en kunnen onderhevig zijn aan onze eigen rechtmatige belangen en wettelijke vereisten.  

Praktijk Meer Coaching wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens.
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies en vergelijkbare technieken:

Praktijk Meer Coaching gebruikt enkel technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en hiermee kunnen wij de website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Een ‘cookie’ is een klein stukje informatie dat een website aan uw apparaat geeft wanneer u een website bekijkt. Cookies zijn erg nuttig en kunnen voor veel verschillende doeleinden worden gebruikt. Zo kunnen ze u helpen door u efficiënt van pagina naar pagina te laten navigeren, door bepaalde functies automatisch te activeren, door uw voorkeuren te onthouden en door de interactie tussen u en onze Services sneller en gemakkelijker te laten verlopen. Cookies worden ook gebruikt om ervoor te zorgen dat de advertenties die u te zien krijgt, zijn afgestemd op u en uw interesses en om statistische gegevens over uw gebruik van onze Services bijeen te brengen.  

We maken ook gebruik van een tool met de naam ‘Google Analytics’ om informatie te verzamelen over uw gebruik van de Site. Google Analytics verzamelt informatie over hoe vaak gebruikers naar de Site toe gaan, welke pagina’s ze dan bezoeken, enzovoort. De informatie die we van Google Analytics krijgen, gebruiken we om onze website en services te verbeteren. Google Analytics verzamelt uw IP-adres op de dag dat u sites bezoekt, in plaats van uw naam of andere informatie die kan worden gebruikt om uw identiteit vast te stellen. De informatie die we met behulp van Google Analytics hebben verzameld, combineren we niet met persoonsgegevens. De mogelijkheid die Google heeft voor het gebruiken en delen van de informatie die Google Analytics over uw bezoeken aan deze Site heeft verzameld, wordt beperkt door de Gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en het privacy beleid van Google. 

Hoe beschermen we uw gegevens: 

Met grote zorg implementeren en onderhouden we de beveiliging van de website en van uw informatie.
Praktijk Meer Coaching maakt gebruik van procedures en beleidsmaatregelen die voldoen aan de normen in de branche, om de veiligheid van de gegevens die we verzamelen en bewaren te garanderen en om ongeoorloofd gebruik van dergelijke gegevens te voorkomen, en wij eisen van alle externe partijen dat zij vergelijkbare beveiligingsvereisten naleven, in overeenstemming met dit Privacy beleid. Hoewel wij alle redelijke stappen ondernemen om alle gegevens te beschermen, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor het handelen van personen die ongeoorloofde toegang verkrijgen tot of misbruik maken van onze website en/of dossiers en wij kunnen, impliciet, expliciet noch anderszins, garanderen dat wij dergelijke toegang zullen voorkomen. 
Mocht u het idee hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik van de gegevens, neem dan contact op met de klantenservice: contact@praktijk-meer.nl

Minderjarigen:

We begrijpen hoe belangrijk het is om de privacy van kinderen te beschermen, zeker online.
De website is niet direct bedoeld voor of gericht op kinderen. Onder geen beding zullen we het gebruik van onze services door minderjarigen toestaan als zij hiervoor geen voorafgaande toestemming hebben van een ouder of wettelijke voogd.
Wij verzamelen niet opzettelijk Persoonsgegevens van minderjarigen. Als een ouder of voogd ontdekt dat zijn of haar kind zonder toestemming Persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, dient hij of zij contact met ons op te nemen via contact@praktijk-meer.nl. 

Persoonsgegevens van minderjarigen welke uit een traject voorvloeien, worden op dezelfde juiste wijze verwerkt zoals in dit privacy beleid staat vermeld voor volwassenen.

Updates of wijzigingen van dit Privacy beleid:

Praktijk Meer Coaching behoudt zich het recht voor om het Privacy beleid periodiek aan te passen of te herzien. Wezenlijke veranderingen worden onmiddellijk van kracht op het moment dat het herziende privacy beleid wordt gepubliceerd. De nieuwste versie wordt weergegeven in de sectie ‘Voor het laatst gewijzigd’. Als u na de kennisgeving van dit soort wijzigingen op onze website gebruik blijft maken van het Platform, betekent dit dat u deze wijzigingen aan het privacy beleid erkent en goedkeurt en dat u akkoord gaat met de voorwaarden van deze wijzigingen. 

Als u algemene vragen hebt over de website of over de informatie die we over u verzamelen en hoe we die gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via info@praktijk-meer.nl. 

Dit privacy beleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die wij niet bezitten of beheren of van personen die wij niet in dienst hebben of leiden, inclusief de externe partijen waaraan wij informatie verstrekken zoals uiteengezet in dit privacy beleid.

Voor het laatst gewijzigd 21-12-2022