Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Mijn Toverkrachten bij Praktijk Meer Coaching

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Definities
  1. Opdrachtnemer: Praktijk Meer Coaching, in persoon Miriam Oussiali, ingeschreven bij KvK Breda onder nummer 82386129, gevestigd te Etten-Leur.
  2. Opdrachtgever: Ieder (rechts)persoon of bedrijf die bij Praktijk Meer Coaching een offerte aanvraagt of een overeenkomt aangaat voor de, door Praktijk Meer Coaching, geboden diensten.
  3. Overeenkomst: Samen overeengekomen opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarin de door opdrachtnemer geboden diensten aan opdrachtgever staan vermeld.
  4. Diensten: Alle door Praktijk Meer Coaching te leveren diensten aan opdrachtgevers. Bestaande uit, coaching, begeleiding, advisering en ondersteuning.

 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes, opdrachten en transacties met opdrachtnemer.
   Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of bedingen  afwijkend van deze algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen, mits opdrachtnemer schriftelijk heeft ingestemd met deze afwijking.
  2. Algemene voorwaarden welke naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de overeenkomt te gelden, blijven ook van toepassing nadat de overeenkomst is geëindigd. Bijvoorbeeld bepalingen over betalingsverplichting, geheimhouding en aansprakelijkheid.

 3. Offertes
  1. De offertes van Praktijk Meer Coaching hebben een geldigheid van 30 dagen, tenzij anders afgesproken.
  2. Alle door de opdrachtnemer verstrekte offertes of aanbiedingen en daarin vermelde prijzen en diensten zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders afgesproken met de opdrachtgever.
  3. Prijzen vermeld in offertes of aanbiedingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

 4. Totstandkoming overeenkomst
  1. De overeenkomst komt tot stand, zodra opdrachtnemer vanuit de opdrachtgever een schriftelijk ondertekende offerte heeft ontvangen van het aanbod van Praktijk Meer Coaching. De overeenkomst komt tevens tot stand wanneer het termijn van 30 dagen is verstreken.
  2.  Wanneer de opdrachtgever in de ontvangen offerte wijzigingen of voorbehouden heeft aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand nadat opdrachtnemer de opdrachtgever schriftelijk heeft bericht in te stemmen met deze afwijkingen. Er kan geen overeenkomst tot stand komen indien opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd met deze afwijkingen.
  3. Eventueel tijdens een lopende overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden opdrachtnemer slechts indien deze schriftelijk zijn bevestigd.
  4. In het geval (nog) geen schriftelijke overeenkomst is ondertekend, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens het geval de opdrachtgever binnen acht dagen reclameert.

 5. Uitvoering van de overeenkomst
  1. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverbintenis om de overeengekomen diensten naar beste kunnen en inzicht uit te voeren, volgens de geldende normen vanuit de branches.
   Opdrachtnemer gaat geen resultaatverbintenis aan, tenzij dit vooraf schriftelijk is vastgelegd.
  2. Wanneer beide partijen hebben afgesproken dat de overeenkomst wordt uitgevoerd in fasen, mag de opdrachtnemer de uitvoering van de volgende fase opschorten, totdat de opdrachtgever schriftelijke goedkeuring afgeeft voor de eerder behaalde resultaten.
  3. Opdrachtnemer mag, in belang van opdrachtgever, derden inschakelen voor verdere hulp.

 6. Verplichtingen van de opdrachtgever
  1. De opdrachtgever werkt goed mee aan het uitvoeren van de overeenkomst. De opdrachtgever zal steeds tijdig alle, door opdrachtnemer nuttig en noodzakelijk geachte, gegevens en inlichtingen doorgeven aan opdrachtnemer om haar in staat te stellen de diensten behoorlijk uit te voeren. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door haar beschikbaar gestelde gegevens.
  2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de door opdrachtnemer te verlenen diensten, de te gebruiken hulpmiddelen en voor de beveiliging hiervan.
  3. Als de opdrachtgever op grond van de overeenkomst materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking stelt, moeten die voldoen aan de voor de diensten noodzakelijke specificaties. Wanneer opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet volgens afspraak kan beschikken over de voor de diensten noodzakelijke materialen of gegevens, of wanneer opdrachtgever op een andere manier niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit leiden tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst. Daarbij geldt de inhoud van artikel 9.3.

 7. Wijziging van de overeenkomst
  1. Wanneer een van de partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst merkt dat een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door omstandigheden wordt belemmerd, belemmerd dreigt te worden, of een van de partijen twijfelt over het te verwachten resultaat, na redelijkheid, binnen de overeengekomen tijd of kosten, moet die partij dat direct schriftelijk laten weten aan de andere partij.
  2. Als de situatie zoals in artikel 7.1 van toepassing is, overleggen opdrachtnemer en opdrachtgever met elkaar. Wanneer blijkt dat er wijzigingen in de overeenkomst moeten worden aangebracht, moeten deze door beide partijen schriftelijk worden bevestigd.
   Dit geldt tevens voor elke andere wijziging in het gehele traject.

 8. Vervolgopdracht
  1. Wanneer uit een overeenkomt een vervolgopdracht voort vloeit, zal de opdrachtgever deze verstrekken aan opdrachtnemer volgens dezelfde geldende voorwaarden en vergoedingen als de reeds lopende opdracht, tenzij beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 9. Kosten
  1. De kosten worden gevormd door de tarieven van opdrachtnemer. De tarieven zijn exclusief reiskosten. Tevens zijn overige onkosten niet inbegrepen in de tarieven tenzij schriftelijk anders is vastgelegd door beide partijen. Alle bedragen zijn in euro’s, exclusief BTW.
  2. Opdrachtnemer kan de Tarieven jaarlijks aanpassen met de indexeringen, rekening houdend met de toepasselijke wettelijke bepalingen. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen van aanpassingen in tarieven.
  3. Als opdrachtnemer de afgesproken diensten niet kan uitvoeren door omstandigheden die haar niet zijn toe te rekenen en / of niet voor haar risico komen, is zij niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet uitvoeren van de diensten en mag zij 1 uur administratiekosten in rekening brengen, te vermeerderen met 1 uur administratiekosten per ter vervallen consult.
   Reiskostenvergoeding telt hier niet bij, tenzij reeds gemaakt.

 10. Facturering
  1. Opdrachtnemer factureert maandelijks op basis van tijdverantwoording die zij met
  opdrachtgever heeft afgesproken. Verder gelden de bepalingen vanuit de overeenkomt over betalingen.
  2. Van het bepaalde in artikel 10.1 kunnen partijen afwijken als facturering plaatsvindt op basis van de vastgestelde bedragen in de overeenkomst. Dit dient echter schriftelijk bevestigd door beide partijen.

 11. Betaling
  1. Facturen van Praktijk Meer Coaching moeten worden voldaan op het rekeningnummer welke vermeld staat op de factuur. De opdrachtgever is verplicht  de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum, de vervaldatum, te  voldoen, tenzij beide partijen schriftelijk anders hebben afgesproken.
  2. Als de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Praktijk Meer Coaching heeft dan het recht om de zakelijke opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Praktijk Meer Coaching vanaf de vervaldag de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BTW in rekening te brengen vermeerderd met 2%, tot op de dag waarop de opdrachtgever het hele bedrag heeft betaald. Als de particuliere opdrachtgever in gebreke blijft zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Praktijk Meer Coaching, heeft opdrachtnemer het recht vanaf de vervaldag de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119 BW in rekening te brengen, tot de dag waarop de opdrachtgever heeft betaald.
  3. Ook is opdrachtnemer, bij geen betaling, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst, de diensten definitief te beëindigen en betaling te verlangen van alles wat opdrachtnemer op dat moment op te eisen heeft. In dat geval is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door opdrachtnemer geleden schade. Opdrachtnemer is bevoegd de te leveren diensten op te schorten tot de betaling volledig is voldaan.
           Praktijk Meer Coaching houdt zich bovendien het recht voor de incasso van de vordering uit handen te geven. In dat geval moet de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag, de buitengerechtelijke incassokosten betalen, voor een bedrag dat minstens gelijk is aan 15% van het nog openstaande totale bedrag, zonder dat opdrachtnemer hoeft te bewijzen dat de kosten tot dat bedrag zijn gemaakt. De opdrachtgever moet ook alle eventuele gerechtelijke kosten betalen.
  4. De Opdrachtgever betaalt zonder korting, verrekening of opschorting. De opdrachtgever mag het factuurbedrag niet verrekenen met welke tegenvordering dan ook en/of de betaling van de factuur opschorten. Daarbij maakt het niet uit of de opdrachtgever het factuurbedrag betwist.
  5. Als de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen de afgesproken termijn voldoet, zullen betalingen van de opdrachtgever primair dienen om alle verschuldigde rente en de door opdrachtnemer gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten te bekostigen. Daarna worden de betalingen in mindering gebracht op de vordering die het langst openstaat. Dit geldt ook als de opdrachtgever aangeeft dat hij een latere factuur betaalt.
  6. Alle bedragen en betalingen worden vermeld c.q. verricht in euro’s. Partijen vermelden de BTW apart op de declaraties.
  7. Praktijk Meer Coaching kan bij het sluiten van de overeenkomst en tussentijds bij het niet betalen van één of meer facturen, extra zekerheid verlangen als de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft. Ontvangt Praktijk Meer Coaching geen extra zekerheid van de opdrachtgever, dan mag zij de uitvoering van de overeenkomst opschorten.
  8. De vordering van Praktijk Meer is direct opeisbaar als de opdrachtgever:
 1. failliet wordt verklaard
 2. surseance van betaling is verleend
 3. in de schuldsanering komt
 4. door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest
 5. overlijdt
 6. nalaat een factuurbedrag of gedeelte daarvan te voldoen
 7. enige verplichting niet nakomt die voortvloeit uit de wet of de overeenkomst
 8. overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf

12. Geheimhouding
1. Opdrachtnemer en de opdrachtgever verplichten zich tot algehele geheimhouding van alle
vertrouwelijke informatie die zij bij de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben
gekregen. Zij zullen beide voorzorgsmaatregelen nemen om de verkregen vertrouwelijke
informatie geheim te houden. Dit geldt tevens voor informatie, waarvan zij weten of zouden moeten weten, dat bekendmaking van die informatie schadelijk is of kan zijn voor de andere partij. Dit geldt niet wanneer verstrekking van die informatie nodig is om de overeenkomst behoorlijk te kunnen uitvoeren of als zij wettelijk verplicht zijn om informatie openbaar te maken. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij overdracht van de vordering aan incasso of deurwaarder wordt het rapport als onderdeel van dossier meegeleverd.
2. Opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat informatie, gegevens en meningen die aan haar zijn verstrekt bij de uitvoering van de overeenkomst, niet naar de bron kunnen worden herleid, behalve als de opdrachtgever heeft aangegeven dat hij hiertegen geen bezwaar heeft.
3. Opdrachtnemer is gebonden aan de door de opdrachtgever aan haar verstrekte richtlijnen en aanwijzingen over het gebruik van de gerubriceerde/geclassificeerde en andere gegevens    en van meningen, conclusies en opvattingen, die zij bij de uitvoering van de overeenkomst te weten is gekomen of die daarbij zijn ontstaan.

13. Aansprakelijkheid
     1. Met uitzondering van aantoonbare opzet of grove schuld is Praktijk Meer niet aansprakelijk  voor de  kosten, schade en renten, die direct of indirect ontstaan door onder andere:
– daden of nalatigheden van opdrachtnemer.
– onjuiste of onvolledige informatie of adviezen van opdrachtnemer, of doordat opdrachtnemer in het algemeen tekort schiet in haar verantwoordelijkheden, al dan niet voordat de overeenkomst tot stand komt.
– vertragingen, fouten en/of gebreken in geleverde diensten.
– het onjuist en/of ondeskundig verwerken en/of gebruiken van geleverde diensten.
2. Praktijk Meer Coaching werkt samen met het kind en de ouders/ volwassenen / gezinnen op een resultaatgerichte manier, zonder resultaat te garanderen. Praktijk Meer sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten.
3. Iedere aansprakelijkheid van Praktijk Meer Coaching die voortvloeit uit de overeenkomst, is beperkt tot het uit te keren maximumbedrag dat haar verzekering uitkeert.
4. Praktijk Meer Coaching is nooit, ook niet bij opzet of grove nalatigheid, aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen misgelopen winst en besparingen, gevolgschade en schade door bedrijfsstagnatie.
5. Als de opdrachtgever de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst en/of deze
algemene voorwaarden niet nakomt, moet hij alle daaruit voortvloeiende schade van  
opdrachtnemer vergoeden.
6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van klanten en/of derden –  
daaronder vallen werknemers en (andere) hulppersonen – welke vorderingen
 voortvloeien uit en/of verband houden met door Praktijk Meer Coaching geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden op grond van de overeenkomst. Deze vrijwaring omvat ook de redelijke kosten die Praktijk Meer Coaching dient te maken in verband met juridische bijstand in het geval zij door een derde wordt aangesproken.
7. Klachten en/of aanspraken vanuit de opdrachtgever dienen binnen 30 dagen na
uitvoering van de opdracht te worden ingediend bij Praktijk Meer Coaching. Aanspraken komen te vervallen als deze buiten deze termijn worden ingediend.14. Overmacht
       1. Bij overmacht worden de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van  
           opdrachtnemer opgeschort, zolang de overmacht toestand duurt. Onder overmacht
           wordt verstaan: elke omstandigheid waarop opdrachtnemer niet of nauwelijks
invloed kan uitoefenen, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk
verhindert, en die niet op grond van de wet of naar maatstaven van redelijkheid voor
het risico van opdrachtnemer komt. Hieronder zijn onder andere begrepen: stakingen
in andere bedrijven of in het bedrijf van opdrachtnemer, bedrijfsbezetting, blokkades,
embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of vergelijkbare toestanden,
          stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en
          andere calamiteiten, waterschade, natuurrampen waaronder overstroming,
aardbeving en andere van deze aard zijnde rampen. Ziekte van epidemiologische aard
van het personeel. Dit geldt alleen als en voor zover deze omstandigheden de
nakoming van de overeenkomst onmogelijk of onredelijk moeilijk maken.
        2. Opdrachtnemer heeft het recht zich te beroepen op overmacht als de omstandigheid  
            die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verbintenis
uit de overeenkomst had moeten nakomen.
         3. Praktijk Meer Coaching heeft het recht zich op overmacht te beroepen bij
tekortschietende inzetbaarheid van uitvoerende personen, bijvoorbeeld door ziekte,  
             arbeidsongeschiktheid of persoonlijke onmisbaarheid.
         4. Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Als
de overmacht toestand langer duurt dan drie maanden, mogen beide partijen de
             overeenkomst ontbinden zonder opzegtermijn. Tijdens de overmacht periode is het
             bepaalde in artikel 9.3 ook van toepassing.
          5. Als opdrachtnemer bij het begin van de overmacht al deels aan haar verplichtingen
heeft voldaan of slechts deels aan haar verplichtingen kan voldoen, mag zij het al
uitgevoerde /uitvoerbare deel apart factureren en moet de opdrachtgever deze
factuur betalen.

15. Beëindiging van de overeenkomst
     1. Partijen gaan de overeenkomst aan voor bepaalde tijd.
     2. De overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, nadat de afgesproken
termijn is verlopen, of door voltooiing van de afgesproken diensten door Praktijk Meer
Coaching.
     3. In de gevallen die in artikel 14.1 staan, heeft Praktijk Meer Coaching ook het recht de
overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling.

16. Toepasselijk recht en forumkeuze
       1. Nederlands recht is van toepassing op de onderhandelingen voor en de
totstandkoming van de offerte, de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende
rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever.
       2. Alle conflicten die voortvloeien uit of verband houden met alle overeenkomsten met
           Praktijk Meer Coaching, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Breda.
       3. Er is sprake van een conflict als één van beide partijen dit beweert.